Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 5 tháng 03 năm 2019 của UBND Phường Long Sơn về việc kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân phường Long Sơn năm 2019.